Year

Name of student

Course

DGPA

University Rank

2019

Srijita Sen

B. Pharm.

9.49

2nd

2018

Tilottama Bhattacharya

M. Pharm. (Pharmacology)

9.83

1st

Puja Adhikary

M. Pharm. (Pharmacology)

9.73

2nd

Sakshar Saha

M. Pharm. (Pharmacology)

9.73

2nd

2017

Moumita Basak

M. Pharm. (Pharmacology)

9.52

1st

Annesha Dutt

M. Pharm. (Pharmaceutics)

9.45

2nd

2016

Aishika Datta

B. Pharm.

9.30

3rd

2015

Mounamukhar Bhattacharjee

M. Pharm. (Pharmacology)

9.46

3rd

Diksha Kumari

B. Pharm.

9.37

2nd

Rupanjay Bhattacharjee

B. Pharm.

9.25

3rd

2014

Purbali Chakraborty

B. Pharm.

9.44

3rd