#
Drishti Sinha Drishti Sinha B.Pharm Eli Lilly
Supratim Biswas Supratim Biswas B.Pharm Fresenius Kabi
Rounak Das Rounak Das M.Pharm Cipla